پردیس بنت الهدی صدر رشت

همایش سراسری مجازی مکتب تربیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی